בשוק דינאמי של רכישות ומיזוגים, ביקורת דוחות כספיים והצגתם בצורה נאותה ומקצועית תוך יישום של כללי החשבונאות המקובלים, תורמת להצגת תוצאות עסקיות טובות ומוצלחות יותר.

שירותי הביקורת במשרדנו כוללים הכנת דוחות כספיים שנתיים, דוחות כספיים רבעוניים, הכנת דוחות ניהוליים, תזרים מזומנים, מעקב אחר תוצאות הפעילות של העסק במהלך השנה והתאמת תכנון המס היעיל ביותר. צוותי הביקורת והחשבונאות מורכבים מרואי חשבון, וממתמחים בחשבונאות פיננסית ותמחירית.

פירוט השירותים הניתנים על ידנו בתחום ביקורת דוחות כספיים:
ביקורת חשבונות.
סיוע וייעוץ בפתרון בעיות חשבונאיות.
הצגת דוחות כספיים על פי כללי דיווח.
ביצוע שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים ובכלל זה – מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות על תזרימי מזומנים, וכן דו"ח התאמה לצורכי מס.